Keresés az oldalon

1.Felvételi követelmények:

 • Központi írásbeli feladatlap megírása magyar nyelvből és matematikából.
 • Szóbeli felvételi vizsga.

A korábbi évek feladatlapjai elérhetőek a www.oktatas.hu oldalon. 
2.Tanulmányi területek:

Nyelvi előkészítő osztály:

 • Tantárgyi kód: 0001
 • Első idegen nyelv: angol (heti 18 óra)
 • Második idegen nyelv: német nyelv
 • A felvehető tanulók maximális létszáma: 33 fő.

        

Informatikai osztály:

 • Tantárgyi kód: 0002
 • A tanítás általános tanterv szerint, emelt óraszámú informatikaoktatással folyik.
 • Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német nyelv.
 • A felvehető tanulók maximális létszáma: 33 fő.
 • Az idegen nyelvek és az informatika oktatása tudásszint szerint bontott csoportokban történik.
3. Az intézmény felvételi eljárásának rendje:

 

A 9. évfolyamba jelentkezők a felvételi eljárás során 25%-ban az általános iskolai tanulmányi eredmények, 50%-ban a központi írásbeli vizsgán elért pontszámok alapján, 25%-ban a szóbeli felvételi vizsgán elért eredmények alapján nyerhetnek felvételt.

 

 • Az eljárás menete:
1. Jelentkezési lap benyújtása , amelyhez csatolni kell az alábbiakat:
 • a tanulmányi eredményeket igazoló lap az 5-7. évfolyam év végi, valamint a 8. évfolyam félévi eredményeinek feltüntetésével
 • a központi írásbeli vizsgán elért eredményeket igazoló pontozólap
2. Részvétel a szóbeli felvételi vizsgán

A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok:

Nyílt napok: 2021. október 13. és 14.

Ezen kívül telefonon is kereshetnek minket: 20/421-5755

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára:
2021. december 3-ig.

A jelentkezési lapot a tanuló az iskola titkárságára kell benyújtania. Jelentkezési lapot a titkárságon, vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltve tud beszerezni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

Amennyiben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az NKT 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsgára jelentkezéskor a jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Központi írásbeli felvételi vizsga:
2022. január 22. 10:00

A tanulóknak magukkal kell hozniuk a személyazonosságuk igazolására szolgáló dokumentumot: személyi igazolványt vagy diákigazolványt.

A vizsgára nem küldünk külön értesítést. A vizsga helyszínéről, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgát megelőző napokban a honlapunkon olvashatnak tájékoztatást: http://www.hunyadi.halasztelek.hu/

Pótló felvételi vizsga:
2022. január 27. 14:00

Csak indokolt esetben, előzetes jelentkezés és megfelelő igazolás alapján vehető igénybe!

A középiskolai jelentkezés határideje:
2022. február 18.

A jelentkezési lapokat a jelentkezőknek legkésőbb a fenti időpontig kell leadniuk, vagy postai úton eljuttatniuk az iskola titkárságára. A központi írásbeli vizsga eredményéről szóló értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell.

Szóbeli felvételi elbeszélgetés:
2022. február 22. – március 11.

A szóbeli felvételi vizsga beosztását a honlapunkon tesszük közzé.
4. A jelentkezők rangsorolásának módja:

A felvételi jegyzéket (a felvételizők rangsora) a honlapunkon tesszük közzé
2022. március 16-ig.

A rangsor megállapítása a felvételi összpontszám alapján történik: 25%-ban a hozott pontokat (5-7. évfolyam év vége, 8. félév), 50%-ban a központi írásbeli vizsgán elért pontokat, 25%-ban a szóbeli vizsgán szerzett pontokat vesszük figyelembe.
5. SNI, BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozó információk:

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó speciális információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

A középfokú felvételi eljárás jogszabályi hátteréről, valamint egyéb tudnivalókról az alábbi oldalon tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető)
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A kérelmet a tájékoztató végén található „Kérelem” benyújtásával lehet igényelni, amelyhez mellékelni kell a szakértői bizottság szakvéleményét.

Amennyiben a felvételiző a központi felvételi írásbeli vizsgán az egyik vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kapott, az írásbeli vizsgák összpontszámát a másik vizsgatárgyból elért pontszámainak megduplázásával határozzuk meg.

A felvételi hozott pontok számításánál az alábbi tantárgyak átlageredményét vesszük figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, matematika, informatika, földrajz, fizika, kémia, biológia.(Ha magyar nyelv és irodalomból összevont érdemjegy van a bizonyítványban, akkor azt duplán számítjuk).
6. Szóbeli vizsgára vonatkozó információk:

A tantárgyi szóbeli vizsgák tartalma:

 • ismerkedő beszélgetés
 • matematika: feladatmegoldás
 • magyar nyelv: ismeretlen szövegrész olvasása és értelmezése, a szöveghez kapcsolódó tantárgyi elbeszélgetés
 • idegen nyelv: képleírás, képről való beszélgetés önállóan és kérdések alapján

A szóbeli vizsga pontszámának kialakításakor  - a tantárgyi feladatok megoldásához kapcsolódóan -  a következő szempontokat vesszük figyelembe: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, szókincs és kifejező készség, kreativitás, figyelem, emlékezőkészség.

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érintett!

A középfokú köznevelési intézmény a központi írásbeli vizsga és a középiskolai felvételei eljárás lefolytatásához megadott személyes adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Megnevezés: Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50.

Elektronikus levélcím: igazgato@hunyadi.halasztelek.hu

Telefon: 20/421-5755
2. Adatvédelmi tisztviselő:

név: Pál Anita

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.

Elektronikus levélcím: anita.pal@kk.gov.hu
3.A kezelt adatok köre:
központi írásbeli vizsga során kezelt adatok: tanuló oktatási azonosító száma, neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, értesítési e-mail elérhetősége, sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező esetén a szakértői bizottság véleménye és a hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök biztosítására vonatkozó kérelem, szakértői bizottság véleményének másolata, valamint a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye, továbbá a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe, a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe.

A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR) köteles rögzíteni a vizsgázók jelentkezési adatait. Az adatok rögzítése adattovábbításnak minősül a KIFIR rendszerén keresztül az Oktatási Hivatal címzett részére.

 • középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatok: tanuló oktatási azonosító száma, neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma, a tanuló évfolyama, általános iskolai tanulmányi eredmények a jelentkezés típusától függően (1–4 vagy 1-6 vagy 1-8. évfolyam), a központi vizsga típusa (írásbeli és szóbeli), tárgya és eredményei, a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe.

Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a középfokú köznevelési intézmény részére.
4. Az adatkezelés jogalapja:

 • központi írásbeli vizsga esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi kötelezettségét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (4) bekezdés, 51. § (5) bekezdés, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 33. § írja elő.

 • középfokú felvételi eljárás esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi kötelezettségét az EMMI r. 27. § (2) bekezdés, 37. § (1), (2), (7) 38. § (3) bekezdés, 40. § (1) bekezdés írja elő.

5. Az adatkezelés célja:
 • központi írásbeli vizsga esetében: A központi írásbeli vizsga lebonyolítása és a vizsga során a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező részére hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök biztosítása a szakértői vélemény alapján, a vizsgázó értesítése az eredményről.

 • középfokú felvételi eljárás esetében: A felvételi eljárás lebonyolítása, teljesítmények értékelése.

Az adatkezelés időtartama: 2022. szeptember 15.
7.Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
 • A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az intézményvezető módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
 • Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

8. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban elektronikus levélcímen kérheti. Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

Halásztelek, 2021. október 1.

Szerényiné Sándorházi Anikóintézményvezető

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708