Keresés az oldalon

A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A gimnázium tanulóinak kötelezően 50 óra közösségi szolgálatot kell végezniük, amelyet 9. évfolyamtól a 11. évfolyamig, lehetőleg arányosan elosztva kell teljesíteni.

A közösségi szolgálat teljesítése az érettségire való jelentkezés feltétele.

Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 6.§ (4), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozása szerint.

Az iskola által kiadott jelentkezési lapon a diákoknak, szüleikkel egyeztetve minden tanévben választani kell az alábbiakból, beírva a lapra azt is, hogy az adott tanévben hány órát kíván teljesíteni.

A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

1. szociális (pl.: idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
2. egészségügyi (pl.: kórtermekben látogatás, lelki támasz nyújtása betegeknek, beszélgetés, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok)
3. oktatási (pl.: korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy számítógépes ismeretek oktatása)
4. kulturális és közösségi (pl.: múzeumokban, művelődési házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, kiállításokon/koncerteken segítői feladatok, iskolai rendezvények megvalósításának segítése)
5. környezet- és természetvédelmi (pl.: fa- és növényültetés, kertgondozás, parkrendezés, állatmenhelyeken segítői feladatok, iskolaudvar karbantartási feladatai)
6. polgári- és katasztrófavédelmi (pl.: tűzoltóság és katasztrófavédelem munkájának segítése)
7. közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más állami iskoláknál)

Időbeli korlátozás:
Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat alkalmanként legkevesebb 1 órás, tanítási napon legfeljebb 3 órás, tanítás nélküli napon legfeljebb 4 órás időkeretben végezhető.

Térbeli korlátozás:
A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg.


A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

Az osztályfőnök dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését.

Az iskolán kívüli külső szervezet esetében az iskola és a fogadó szervezet együttműködéséről a közösségi szolgálat megkezdése előtt megállapodást kell kötni!
Dokumentumok:
- Fogadó intézmények listája
- Közösségi szolgálat napló
- Együttműködési megállapodás - az iskolai közösségi szolgálat közös megvalósításáról
- Tanulói jelentkezési lap - iskolai közösségi szolgálatra
- Szülői nyilatkozat - a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708